Thông báo
CUỘC THI THỨ NHẤT ĐÃ KẾT THÚC - MỜI BẠN THAM GIA CUỘC THI THỨ HAI
TOP 100 ĐIỂM VÒNG 1
STTHỌ TÊNTHUỘCNGÀY THIĐIỂM
1 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN Huyện Phú Giáo 12/09/2023 10:03:23 100
2 TRƯƠNG NGUYỄN THANH NGỌC Phường Hiệp Thành 27/08/2023 20:31:28 100
3 TRẦN THỊ HỒNG Phường Hiệp Thành 07/09/2023 11:16:04 100
4 NGUYỄN NGỌC HỮU LỘC Phường Hiệp Thành 26/08/2023 15:53:44 100
5 NGÔ LAN NGỌC Phường Phú Lợi 23/08/2023 22:18:49 100
6 NGÔ XUÂN ÂN Phường Phú Lợi 23/08/2023 22:11:52 100
7 PHAN VĂN THỤY Phường Hiệp Thành 07/09/2023 18:03:50 100
8 NGÔ SƠN CẦM Phường Phú Lợi 23/08/2023 20:57:25 100
9 LÊ LAN PHƯƠNG Phường Hiệp Thành 10/09/2023 09:18:37 100
10 BÙI QUANG MINH Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:12:16 100
11 TRƯƠNG HỮU PHƯỚC Phường Hiệp Thành 08/09/2023 15:56:11 100
12 ONG THỊ KIM HOÀNG Phường Hiệp Thành 07/09/2023 17:44:58 100
13 PHẠM NGỌC DUNG Phường Hiệp Thành 07/09/2023 18:26:25 100
14 TRƯƠNG THỊ NGỌC DOANH Phường Hiệp Thành 08/09/2023 15:57:25 100
15 PHẠM THỊ NỞ Phường Hiệp Thành 07/09/2023 18:29:26 100
16 HUỲNH VĂN SANG Phường Hiệp Thành 24/08/2023 16:31:50 100
17 HOÀNG THỊ VIỆT HẰNG Phường Hiệp Thành 09/09/2023 20:54:07 100
18 BÙI THỊ THÙY LINH Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:17:06 100
19 NGUYỄN NGỌC THỊNH Phường Hiệp Thành 26/08/2023 16:00:34 100
20 TRƯƠNG BÁ HƯNG Phường Hiệp Thành 27/08/2023 20:21:31 100
21 ĐỖ VĂN XUÂN Phường Hiệp Thành 27/08/2023 15:42:38 100
22 PHẠM THỊ THU HỮU Phường Hiệp Thành 07/09/2023 18:31:07 100
23 VÕ THỊ CHÂU Phường Hiệp Thành 28/08/2023 15:51:15 100
24 TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG Phường Hiệp Thành 10/09/2023 08:43:42 100
25 PHAM THỊ NGỌC HƯƠNG Phường Hiệp Thành 07/09/2023 18:27:52 100
26 NGUYỄN PHONG SƠN NAM Phường Hiệp Thành 05/09/2023 19:02:18 100
27 DƯƠNG NGỌC KHẢI Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:53:35 100
28 TRẦN HỮU HỘI Phường Hiệp Thành 28/08/2023 10:07:47 100
29 MAI THỊ CÚC Phường Hiệp Thành 04/09/2023 14:43:16 100
30 NGÔ THỊ NGUYỆT Phường Hiệp Thành 07/09/2023 17:41:04 100
31 ĐỖ THỊ ÚT Phường Hiệp Thành 28/08/2023 16:13:34 100
32 NGÔ LÊ THIẾT CƯỜNG Phường Hiệp Thành 07/09/2023 11:18:02 100
33 CAO THỊ ÚT ỐM Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:49:54 100
34 PHẠM VĂN HIẾU Phường Hiệp Thành 27/08/2023 19:40:07 100
35 NGUYỄN NAM PHƯƠNG Phường Hiệp Thành 26/08/2023 15:52:15 100
36 LÊ THỊ HOÀNG DUYÊN Phường Hiệp Thành 31/08/2023 14:50:38 100
37 NGÔ THANH VÂN Phường Phú Lợi 23/08/2023 14:12:50 100
38 NGÔ NHẬT TÂN Phường Phú Lợi 23/08/2023 21:58:37 100
39 NGUYỄN THÀNH THI Phường Hiệp Thành 23/08/2023 14:32:38 100
40 BÙI THỊ DUNG Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:13:51 100
41 MAI THANH VŨ Phường Hiệp Thành 04/09/2023 14:36:12 100
42 NGÔ KHÁNH TRƯỜNG Phường Phú Lợi 23/08/2023 22:01:38 100
43 TRƯƠNG THỊ THANH TÂM Phường Hiệp Thành 08/09/2023 16:15:23 100
44 CAO LINH PHƯƠNG Phường Hiệp Thành 24/08/2023 11:05:24 100
45 NGUYỄN VƯƠNG KHẮC NGHĨA Phường Hiệp Thành 27/08/2023 18:40:49 100
46 KIM THỊ QUÝ Phường Hiệp Thành 24/08/2023 20:04:54 100
47 VƯƠNG XUÂN LIÊN Phường Hiệp Thành 27/08/2023 15:18:27 100
48 PHẠM THỊ BÍCH HIỀN Phường Hiệp Thành 27/08/2023 19:29:25 100
49 NGÔ GIA LỘC Phường Hiệp Thành 06/09/2023 16:50:42 100
50 QUÁCH KHÁNH MAI Phường Hiệp Thành 08/09/2023 11:08:35 100
51 VÕ THỊ NGỌC TRANG Phường Hiệp Thành 27/08/2023 15:03:52 100
52 NGUYỄN LÊ THANH NAM Phường Hiệp Thành 26/08/2023 16:05:15 100
53 PHẠM NGỌC THÀNH Phường Hiệp Thành 25/08/2023 09:48:27 100
54 TRỊNH THỊ QUỲNH Phường Hiệp Thành 23/08/2023 15:18:45 100
55 TRẦN LÊ KIÊN TRUNG Phường Hiệp Thành 04/09/2023 14:34:23 100
56 LÊ NGỌC DIỄM PHƯỢNG Phường Hiệp Thành 31/08/2023 11:04:31 100
57 THÁI PHƯƠNG BÌNH Phường Hiệp Thành 08/09/2023 11:10:59 100
58 PHAN NGUYỄN KIM XUÂN Phường Hiệp Thành 07/09/2023 17:50:49 100
59 NGUYỄN VĂN HỮU TÀI Phường Hiệp Thành 27/08/2023 18:35:48 100
60 NGUYỄN THANH HÓA Phường Hiệp Thành 26/08/2023 17:10:37 100
61 DƯƠNG THIÊN BÌNH Phường Hiệp Thành 24/08/2023 14:26:50 100
62 NGUYỄN PHƯỚC VIỆT Phường Hiệp Thành 06/09/2023 11:23:44 100
63 TRẦN THỊ HIỀN Phường Hiệp Thành 23/08/2023 11:06:24 100
64 PHẠM VĂN SƠN Phường Hiệp Thành 28/08/2023 15:54:06 100
65 HUỲNH PHẠM KHÁNH NGUYÊN Phường Hiệp Thành 24/08/2023 16:06:42 100
66 TRẦN NGỌC QUYÊN QUYÊN Phường Hiệp Thành 29/08/2023 13:57:42 100
67 NGUYỄN THỊ NGHÉ Phường Hiệp Thành 27/08/2023 18:05:07 100
68 NGUYỄN HỒNG KIM TRANG Phường Hiệp Thành 05/09/2023 11:17:51 100
69 CAO HOÀNG NGUYÊN Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:22:32 100
70 VŨ THỊ HẠNH Phường Hiệp Thành 27/08/2023 15:15:21 100
71 LÊ THANH DUY Phường Hiệp Thành 31/08/2023 14:46:37 100
72 CAO THỊ MỸ LINH Phường Hiệp Thành 24/08/2023 11:10:29 100
73 PHẠM ĐỨC HƯNG Phường Hiệp Thành 27/08/2023 19:46:52 100
74 TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG Phường Hiệp Thành 10/09/2023 09:16:33 100
75 HUỲNH THỊ LIỄU Phường Hiệp Thành 24/08/2023 16:13:03 100
76 TRƯƠNG BẢO TRÂN Phường Hiệp Thành 08/09/2023 13:52:28 100
77 NGÔ TRẦN MINH THANH Phường Phú Lợi 23/08/2023 16:25:21 100
78 HUỲNH THỊ TUYẾT HƯƠNG Phường Hiệp Thành 29/08/2023 09:42:48 100
79 LÊ CẨM VY Phường Hiệp Thành 24/08/2023 20:11:25 100
80 NGUYỄN HỒNG NGỌC Phường Hiệp Thành 26/08/2023 08:47:50 100
81 NGUYỄN MINH VŨ Phường Hiệp Thành 26/08/2023 10:23:41 100
82 DƯƠNG THỊ LUẬN Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:58:03 100
83 HÀ THỊ KIM LAN Phường Hiệp Thành 29/08/2023 10:15:57 100
84 TRẦN THÀNH SỰ Phường Hiệp Thành 28/08/2023 10:26:51 100
85 PHẠM MINH HƯNG Phường Hiệp Thành 07/09/2023 18:25:09 100
86 VĂN VI THẢO Phường Hiệp Thành 27/08/2023 15:19:49 100
87 QUÁCH THỊ HOÀNG Phường Hiệp Thành 27/08/2023 19:50:46 100
88 NGUYỄN MINH THÀNH Phường Hiệp Thành 26/08/2023 10:22:20 100
89 TRẦN HÙYNH TRÂM Phường Hiệp Thành 28/08/2023 10:03:34 100
90 HUỲNH THỊ HAI Phường Hiệp Thành 29/08/2023 09:36:03 100
91 NGÔ NGUYỄN NGỌC NGUYÊN Phường Hiệp Thành 07/09/2023 11:20:14 100
92 DU TUẤN AN Phường Hiệp Thành 24/08/2023 13:50:54 100
93 BÙI THỊ SON Phường Hiệp Thành 28/08/2023 19:15:37 100
94 NGUYỄN KIM NGỌC Phường Hiệp Thành 26/08/2023 10:05:32 100
95 NGUYỄN NGỌC THANH Phường Hiệp Thành 26/08/2023 15:59:00 100
96 NGUYỄN VIỆT HIỀN Phường Hiệp Thành 27/08/2023 18:24:38 100
97 LÂM NGUYỄN YẾN TRINH Phường Hiệp Thành 29/08/2023 16:00:10 100
98 PHẠM THỊ THÌNH Phường Hiệp Thành 08/09/2023 11:05:22 100
99 NGÔ CẨM SƠN Phường Phú Lợi 23/08/2023 20:56:15 100
100 VŨ VĂN THƠM Phường Hiệp Thành 28/08/2023 16:08:12 100